Sivistys- ja vapaa-aikalautakunta

Esittelijänä toimii sivistys- ja hallintojohtaja. Sivistys – ja vapaa-ajanlautakunta vastaa kunnan opetustoimen ja varhaiskasvatuksen sekä kirjasto-, kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatointa koskevista lakimääräisistä tehtävistä ja muista tehtävistä, joista ei ole erikseen muuta säädetty sekä

 • 1. hyväksyy kunnan koulujen opetussuunnitelmat ja vuosisuunnitelmat
 • 2. hyväksyy kunnan opetustoimen arviointisuunnitelman
 • 3. antaa lukuvuosittain kouluille määräykset tuntiresurssien käytöstä vuosisuunnitelmaa varten
 • 4. päättää kokeiluun (PL 20 § 1 ja LL 15 §) ja hankkeisiin osallistumisesta ja määrää hankkeen vastuuhenkilöt 17 5. päättää koulujen työ- ja vapaapäivistä (PL 23 §)
 • 6. hyväksyy toimialansa järjestyssäännöt ja järjestysmääräykset
 • 7. valitsee toimialansa vakinaiset viranhaltijat sekä muun vakinaisen henkilöstön
 • 8. päättää toimialansa viranhaltijoiden sekä muun henkilöstön sijoituspaikasta
 • 9. nimeää yläkoulun ja lukion rehtorin sekä alakoulujen yhteisen rehtorin
 • 10.päättää oppilashuoltoon liittyvistä asioista (PL 31 a §) ja päättää maksuttoman oppilaskuljetuksen antamisesta (PL 32 §)
 • 11. osoittaa oppilaalle oppivelvollisuuden suorittamista varten lähikoulun (PL 6 §) ja esiopetusoppilaalle esiopetuspaikan
 • 12.päättää erityisopetukseen ottamisesta tai siirtämisestä (PL § 17), mikäli pää- tökseen sisältyy hallinnollisen pakon käyttöä
 • 13.antaa oppilaalle luvan siirtyä oppilaaksi muuhun kuin lautakunnan osoittamaan kouluun
 • 14.päättää, otetaanko Perhon kunnan perusopetuslain mukaiseen perusopetukseen tai esiopetukseen muita kuin Perhon kunnassa asuvia lapsia (PL 28 § 2. mom.)
 • 15.päättää lasten aamu- ja iltapäivätoiminnan ja päivähoidon järjestämisestä ja niistä perittävistä maksuista
 • 16.päättää oppilaiden majoituksen ja kuljetuksen järjestämisestä sekä kuljetusja saattoavustusten myöntämisestä
 • 17.päättää oppilaan erottamisesta enintään kolmeksi kuukaudeksi (PL 36 §)
 • 18.päättää opiskelijan erottamisesta määräajaksi (LL § 26.1) sekä päättää opiskelijan pidättämisestä opiskelusta rikostutkinnan ajaksi (LL§ 26.4)
 • 19.päättää kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimen avustusten myöntämisestä sekä valvoo avustusten käyttöä
 • 20.päättää kirjaston aukioloajoista
 • 21.päättää kotiseutuarkistotoiminnasta
 • 22.tekee yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa
 • 23.panostaa kulttuuriin eri muodoissaan ja mahdollistaa monipuolisen liikunnan järjestäminen kuntalaisille
 • 24.päättää varhaiskasvatuksen linjauksista ja lautakunnan toimialaan kuuluvat 18 ne tehtävät, jotka tulevat lasten päivähoidosta ja lasten kotihoidon ja yksityisen hoidon tuesta annetuissa laeista.
 • 25.päättää päiväkotien sekä ryhmäperhepäiväkotien sijoituspaikoista
 • 26.päättää tarvittaessa kutsua nuorisovaltuuston kuultavaksi lautakunnan kokoukseen.

Jäsenet

Jäsen Varajäsen
pj. Sivula Jarkko Humalajoki Ahti
vpj. Jänkä Jussi Kellokoski Hannu
Humalajoki Tapani Säre Karel
Jääskeläinen Jari Jaatinen Tanja
Kellokoski Mari Kivelä Sauli
Tyynelä Sampo Varvikko Juhani
Elgland Niina Aho Terhi
Korte Tuija Kemppi Meri
Kivelä Piia Anttila Anne