Tekninen lautakunta

Esittelijänä toimii tekninen johtaja. Lautakunta huolehtii kaavoitus- ja rakennustoimesta ja kiinteistöpalveluista, sekä

 • 1. huolehtii siitä, että maankäytön suunnittelussa huomioidaan maisemakulttuurilliset ja ympäristönsuojelulliset näkökohdat, ja että rakentamistoimintaan osoitetaan alueita riittävästi ja tarkoituksenmukaisesti erilaisia tarpeita varten, sekä vastaa asuinympäristön suunnittelusta
 • 2. päättää yksityistielain mukaisista toimista ja toimii tarvittaessa tielautakuntana
 • 3. huolehtii rakennuttamistoiminnasta sekä kunnossapito- ja käyttötehtävistä, hyväksyy työselitykset, suunnitelmat ja kustannusarviot, valitsee suunnittelijat, tekee suunnittelusopimukset ja päättää töiden suoritustavasta, aloittamisesta, sekä urakkasopimusten tekemisestä
 • 4. päättää rakennuskaavatien yleiseen käyttöön luovuttamisesta sekä vahvistaa rakennuskaavatiepiirustukset ja niiden muutokset
 • 5. päättää kunnan metsätiloihin kohdistetuista tie-, ojitus-, metsästysym.vastaavista luvista
 • 6. päättää lämpö-, vesi- ja viemärilaitoksen kulutusmaksusta laitoksen toiminnassa tapahtuvassa vuoto- ja mittarivirhetapauksessa
 • 7. päättää lämpö-, vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen yhteydessä maanomistajille aiheutuneesta vahinko- ja haittakorvausten suorittamisesta
 • 8. tekee alueellista liikenteen rajoittamista tai kieltämistä koskevat päätökset ja päättää liikennemerkin ja liikenteenohjauslaitteen asettamisesta niille rakennuskaava- ja muille teille, joilla kunta toimii tienpitäjänä sekä antaa suostumuksen liikennemerkin asentamiseen, milloin muu kuin kunta on tienpitäjänä, siltä osin kun lautakunta ei ole siirtänyt tehtävää viranhaltijalle
 • 9. päättää maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitetun kehotuksen antamisesta maanomistajalle rakentaa rakennuskaava-alueella sijaitseva rakennustontti
 • 10.vastaa keskitetysti kunnan kiinteistöhuollosta (mukaan lukien kunnan kokonaan omistamien taloyhtiöiden vuokra-asunnot) 19
 • 11.vastaa kunnan omistamien ja kunnan hallinnassa olevien tilojen kunnossapidosta ja niiden tarkoituksenmukaisesti käytöstä, ellei vuokrasopimuksessa muuta mainita
 • 12.sekä vastaa kunnan omistamien maa- ja metsätilojen ja puistoalueiden hoidosta

Jäsenet

Jäsenet Varajäsenet
pj. Linna Matias Salmela Sanna
vpj. Rannila Maria Kivelä Petteri
Alatalo Ilona Syrjälä Väinö
Kytölä Mika Humalajoki Jussi
Lassila Henry Manninen Jyrki
Syrjälä Toni Palola Jussi
Riihimäki Marika Taipale Ulla
Ukskoski Sanna Kytölä Kaisa
Polvilampi Kirsi Peltokangas Mirka