Ympäristölautakunta

Esittelijänä toimii rakennustarkastaja.

  • 1. toimii maankäyttö- ja rakennuslain 21 §:n tarkoittamana rakennusvalvonta- sekä ympä- ristönsuojeluviranomaisena
  • 2. huolehtii rakentamisen ja maa-ainesten oton valvontatoimen asianmukaisesta järjestämisestä sekä rakentamisen neuvontatehtävistä siltä osin kuin päätöksentekoa ei ole siirretty ao. viranhaltijalle
  • 3. toimii maa-aineslain 7 §:n mukaisena lupaviranomaisena
  • 4. kerää tietoa kunnan alueella olevista luonnon- tai maisemansuojelun kannalta tärkeistä kohteista ja rakennuksista
  • 5. päättää erilaisten katselmus- ja arviointitoimitusten suorittamisesta sekä niistä perittä- vistä taksan mukaisista maksuista
  • 6. valmistelee kunnanhallituksen käsiteltäväksi määrätyt poikkeuslupa-asiat
  • 7. valmistelee maankäytön suunnitteluun liittyviä asioita
  • 8. tekee MRL:n 137 §:n mukaisen suunnittelutarveratkaisun
  • 9. toimii ulkoilulain tarkoittamana leirintäalueviranomaisena
  • 10.ratkaisee maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen ojitusasian

Jäsenet

Jäsen Varajäsen
pj. Lassila Olavi Kalliokoski Lasse
vpj. Isomöttönen Antti Sahipakka Antti
Kellokoski Mika A Hietaniemi Antti-Jussi
Peltokangas Timo Saralampi Antti
Lindqvist Nanna Rauma Seija
Poranen Helena Honkonen Katja
Rauhala Jussi Kalliokoski Tuomas
Kivelä Seija Patovisti Marja-Leena
Ukskoski Elli Tamminen-Haapala Liisa