TARKASTATHAN SIDONNAISUUTESI

Tarkastuslautakunta velvoittaa kaikkia sidonnaisuusvelvollisia (kunnanvaltuuston puheenjohtajia, kunnanhallituksen jäseniä ja varajäseniä, Perhon Kehitysyhtiö Oy:n jäseniä ja varajäseniä, kunnanjohtajaa, osastopäälliköitä, rakennustarkastajaa, lautakuntien puheenjohtajia ja varapuheenjohtajia, ympäristölautakunnan jäseniä ja varajäseniä sekä teknisen lautakunnan jäseniä ja varajäseniä) tarkastamaan omat sidonnaisuudet ja mikäli niissä on muutoksia ilmoittamaan ne tarkastuslautakunnalle pe 26.10.2018 klo 12 mennessä. Samoin ne sidonnaisuusvelvolliset, jotka eivät ole jättäneet ilmoitusta, tulee ilmoitus tehdä tarkastuslautakunnalle pe 26.10.2018 klo 12 mennessä.

Täytä sidonnaisuusilmoituslomake tästä ja palauta se tarkastuslautakunnalle joko s.postina armi.kirvesmaki@perho.com tai kirjeitse Perhon kunta, Tarkastuslautakunta, PL 20, 69951 PERHO.

Sidonnaisuuksista tarkemmin alla.

24.11.2017 julkaistut sidonnaisuusilmoitukset

Tietosuojaseloste

Lisätietoja: tarkastuslautakunnan sihteeri Armi Kirvesmäki, puh. 0400 798 010 tai armi.kirvesmaki@perho.com.

 

Luottamushenkilöiden sidonnaisuudet


Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan ilmoitusvelvollisia ovat

  • Kunnanvaltuusto; puheenjohtajat
  • Kunnanhallitus; jäsenet ja varajäsenet
  • Perhon Kehitysyhtiö Oy; jäsenet ja varajäsenet
  • Kunnanjohtaja, osastopäälliköt ja rakennustarkastaja
  • Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat
  • Ympäristölautakunta; jäsenet ja varajäsenet
  • Tekninen lautakunta; jäsenet ja varajäsenet

Kuntalain 84 §:n 2 momentissa tarkoitetun kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on tehtäväänsä valittu. Henkilön on myös ilmoitettava viivytyksettä sidonnaisuuksissa tapahtuneet muutokset.

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi.

Tarkastuslautakunta voi tarvittaessa kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

Sidonnaisuusilmoitus ei poista velvollisuutta ilmoittaa esteellisyydestään kunnallisessa päätöksenteossa. Esteellisyydet ratkaistaan tapauskohtaisesti kuntalain ja hallintolain säädösten mukaisesti.

Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

Lisätietoja: Perhon kunta, tarkastuslautakunnan sihteeri armi.kirvesmaki@perho.com.

Sidonnaisuusilmoitukset (päivitetty 24.11.2017)

Tietosuojaseloste