Varhaiskasvatuksesta perittävät asiakasmaksut (Päivitetty 2/2020)

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuissa Perhon kunta noudattaa varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annettua lakia. Varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu määräytyy perheen bruttotulojen, perhekoon sekä lapsen hoitoaikaperusteisen maksuluokan perusteella.

1.8.2018 alkaen varhaiskasvatuksesta perittävä enimmäismaksu on 289 euroa ja alin perittävä maksu on 27 euroa. Toisesta lapsesta perittävä maksu on enintään 50 prosenttia ensimmäisen lapsen maksusta eli enintään 145 euroa. Seuraavien lasten maksu on 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa korkeintaan 20 tuntia viikossa, kuukausimaksu on enintään 60 prosenttia kokoaikaisesta maksusta.

Maksuluokat

taulukko

Lisäksi:

  • satunnaisen kokopäivähoidon (yli 5h/päivä) maksu on 15 euroa/päivä/lapsi
  • satunnaisen osapäivähoidon (alle 5h/päivä) maksu on 10 euroa/päivä/lapsi.

Tulorajat ja maksuprosentit 

Perheen henkilömääräTuloraja 1.8.2018 euroa/kkMaksuprosentti 1.8.2018
2 2 102 10,7 %
3 2 713 10,7 %
4 3 080 10,7 %
5 3 447 10,7 %
6 3 813 10,7 %
  • Yli kuusihenkisen perheen tulorajaa korotetaan kustakin seuraavasta lapsesta 142 euroa.
  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen tulorajojen ja enimmäismaksujen indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. 
  • Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki ei koske yksityisesti järjestettävää varhaiskasvatusta.

Huomioitavat tulot

Tuloina ei oteta huomioon lapsilisää, lapsen hoitotukea, asumistukea, vammaistukea, tapaturmavakuutuksen perusteella suoritettavia sairaanhoito- ja tutkimuskuluja, sotilasavustusta, rintamalisää, opintorahaa, aikuisopintorahaa, opintotuen asumislisää, opintojen johdosta suoritettavia apurahoja ja muita vastaavia avustuksia, perhehoidon kustannusten korvauksia, lasten kotihoidon tukea, eläkkeen saajan hoitotukea, kansaneläkelain mukaista lapsikorotusta, toimeentulotukena maksettavaa toiminta-rahaa ja matkakorvausta, kuntoutusrahalain mukaista ylläpitokorvausta eikä työvoimapoliittisesta aikuiskoulutuksesta annetun lain mukaista ylläpitokorvausta. Näiden lisäksi tuloina ei oteta huomioon työnantajan maksamia päivärahoja ja kilometrikorvauksia siltä osin, kun ne eivät ylitä verohallinnon päätöksessä matkakustannusten korvaamisesta mainittuja enimmäismääriä.

Tulotietojen ilmoittaminen

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään lapsen vanhempien, samassa taloudessa elävien avio/avopuolisoiden tai muiden huoltajien yhteisten bruttotulojen perusteella. Kuukausituloina otetaan huomioon veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot sekä varhaiskasvatuksessa olevan lapsen saama elatusapu, -tuki ja eläke. Lapselle määritellään yksi asiakasmaksu sen perheen tulojen mukaan, jossa lapsi on virallisesti kirjoilla.

Tulotiedot ilmoitetaan sähköisesti eDaisyn kautta varhaiskasvatushakemusta tehtäessä. Ellei tuloselvitystä liitteineen ilmoiteta viimeistään varhaiskasvatuksen alkamiskuukauden aikana, maksupäätös tehdään korkeimman maksun mukaisesti. Asiakkaalla on velvollisuus ilmoittaa viivytyksettä muutoksista perheen tuloissa tai perhekoossa. Tulojen muutos tulee voimaan sen kalenterikuukauden alusta, kun tieto muutoksesta on ilmoitettu. Mikäli tulotiedot muuttuvat kesken kalenterikuukauden, ne tulevat voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta.

Varhaiskasvatuksen laskutuksesta

Varhaiskasvatusmaksut laskutetaan takautuvasti aina seuraavan kalenterikuukauden aikana.

Varhaiskasvatusmaksu voidaan periä enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintakauden aikana. Toimintakausi alkaa 1.8 ja päättyy 31.7. Heinäkuu on maksuton kuukausi, mikäli lapsi on ollut varhaiskasvatuksessa koko toimintakauden ajan.

Poissaolot hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksussa ainoastaan seuraavissa tapauksissa

  1. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua kyseiseltä kuukaudelta peritä lainkaan
  2. jos lapsi on sairautensa vuoksi poissa vähintään yksitoista (11) toimintapäivää kalenterikuukaudessa, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
  3. jos lapsi on poissa muusta syystä kuin sairautensa vuoksi kalenterikuukauden kaikkina päivinä, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta
  4. päiviltä, joina lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta sairausvakuutuslain 9 luvun 7§:ssä tarkoitettujen isyysrahajaksojen ajan, maksua ei peritä lainkaan
  5. lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa ja päättyessä kesken kalenterikuukauden, hoitomaksu peritään hoitopäivien mukaan kuukausimaksua alhaisempana

Maksun periminen ja ulosotto

Varhaiskasvatusmaksu on suoraan ulosottokelpoinen. Maksamattomasta laskusta lähetetään yksi maksumuistutus, jonka jälkeen edelleen maksamatta oleva lasku siirretään ulosottoon.

Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista