Perhon kunnan vesi- ja viemärilaitos toimittaa asukkaille hyvälaatuista talousvettä ja huolehtii jätevedenpuhdistamolle johdetun jäteveden puhdistamisesta ympäristöviranomaisten asettamien lupaehtojen mukaisesti sekä rakentaa ja ylläpitää kunnan vesi- ja viemäriverkostoa.

Liittymistä vesi- ja viemärilaitokseen haetaan hakulomakkeella, joka löytyy lomakkeet sivulta.

Vesi- ja viemärilaitostaksat

Kunnanvaltuuston päätös 10.6.2013


Vesi- ja viemärihuoltolaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevan sopimuksen ja sopimusehdot huomioon ottaen tässä taksassa lueteltuja maksuja.

1. LIITTYMISMAKSU

Liittymismaksu oikeuttaa liittymään laitoksen verkostoon. Taksan perusteella määriteltyyn liittymismaksuun lisätään alv 24%.

Liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoituksen, laajuuden ja palveluiden käytön perusteella.

Pientalot

Yhden asunnon pientalon liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = p x liittymismaksuyksikkö

p on palvelukerroin

p = 0,35 vesi

p = 0,44 viemäri

p = 0,79 vesi + viemäri

Liittymismaksuyksikkö on 4200 euroa

Pari- ja rivitalot

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = k x A x p x y
k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,04 vesi + viemäri
k = 5 alle 600 k – m2 osalta
k = 2 yli 600 k – m2 osalta

y = 3,00 euroa

pienin huomioitava kerrosala on 200 m2


Kerrostalot

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = k x A x p x y

k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala
on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,04 vesi + viemäri
k = 4 alle 600 k – m2 osalta
k = 2 yli 600 k – m2 osalta

y = 3,00 euroa

pienin huomioitava kerrosala on 200 m2

Maatalouden tuotantotilat

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti: Ei eläintilat

L = k x A x p x y
k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala, lämpimät tilat k –m2
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,04 vesi + viemäri
k = 6 alle 200 k – m2 osalta
k = 2 yli 200 k – m2 osalta

y = 4,20 euroa / k – m2

pienin huomioitava kerrosala on 200 m2

Liikerakennukset

Liikerakennuksien liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = k x A x p x y

k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,04 vesi + viemäri
k = 4 alle 600 k – m2 osalta
k = 1 yli 600 k – m2 osalta

y = 4,20 euroa / k – m2

pienin huomioitava kerrosala on 300 m2

Asuinliikerakennukset

Liittymismaksu määräytyy samoin kuin pari-, rivi- ja kerrostalojen osalta

Palvelu- ja julkiset laitokset

Liittymismaksu määräytyy samoin kuin liikerakennuksien osalta, mutta kerroin k = 4,2

Teollisuusrakennukset

Liittymismaksu määräytyy seuraavasti
L = k x A x p x y
k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala m2
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,04 vesi + viemäri
k = 3 alle 600 k – m2 osalta
k = 2 alle 2000 k – m2 osalta
k = 1 yli 2000 k – m2 osalta

y = 4,20 euroa / k – m2

pienin huomioitava kerrosala on 300 m2

Tarhat

Tarhojen liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = p(k x A x y + varjotalojen yhteenlaskettu pituus x k x y)
k on kiinteistötyypin mukainen kerroin
A on rakennusluvan mukainen kerrosala m2
p on palvelukerroin
y on yksikköhinta euroa/k – m2

p = 0,35 vesi
p = 0,69 viemäri
p = 1,04 vesi + viemäri
k = 3 

y = 4,20 euroa / k – m2
Vapaa-ajan rakennukset

Vapaa-ajan rakennuksien liittymismaksu määräytyy samoin kuin pientaloilla.

Lisäliittymismaksu

Lisäliittymismaksua peritään, kun asiakkaan liittymismaksun perusteena olevat olosuhteet kiinteistölle muuttuvat liittymismaksun määräämisen jälkeen.

Lisäliittymismaksu peritään, kun määräytymisperusteen muutos on vähintään 10 %. Tämä ei koske pientaloja eikä vapaa-ajan rakennuksia.

2. PERUSMAKSU

Perusmaksu peritään vuosittain vakiomääräisenä kaikilta liittyjiltä:

Veden perusmaksu 45 €/liittymä/vuosi + alv 24%
Jäteveden perusmaksu 66€/liittymä/vuosi + alv 24%


3. KÄYTTÖMAKSU

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla. Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksut ovat:

Vesi                0,90€/m
3

Jätevesi          3,10€/m
3

Hintoihin lisätään arvonlisävero 24%.

Erityisestä syystä, poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksua arvioidun määrän perusteella.

4. POIKKEUKSET

Muiden kuin asuinkiinteistöjen ja asuinkiinteistöihin vesihuollon suhteen rinnastettavien kiinteistöjen maksut hinnoitellaan tarvittaessa erikseen. Sama koskee vesihuoltolaitoksen sopimusehtojen 2 kohdan erityisehdoin liitettävien maksuja.

5. PALVELUMAKSUT

Vesihuollon kustannusten korvaamiseksi vesihuoltolaitos perii palvelumaksuja erikseen sovituista tehtävistä. Verokannan muutokset siirtyvät maksuihin ilman hinnaston tarkistamista.

Lisä- ja erillisvesimittarimaksu 
Perusmaksuun sisältyvän vesimittarin lisäksi laitoksen omistaman erillisen vesimittarin ja siihen liittyvän laitoksen omistaman laitteiston käytöstä perittävän lisävesimittarimaksun määräämisen perusteena on lisä- ja erillisvesimittari aineiston tyyppi ja koko.


Vesimittarin tarkistusmaksu 
Vesimittarin tarkistusmaksu peritään vesihuoltolaitoksen suorittamasta vesimittarin näyttämän tarkistamisesta, jos tarkistus tapahtuu liittyjän pyynnöstä ja todettu virhe on pienempi kuin yleisissä toimitusehdoissa on määritelty. Tarkistusmaksu peritään lisä- ja erillisvesimittareiden tarkistamisesta.
Maksu määrätään tarkistuskertaa kohti. Tarkistusmaksun suuruus määräytyy laitokselle aiheutuneiden kulujen mukaan.

Vesimittarin luentamaksu 
Asiakas toimittaa laitokselle laskutusta varten tarvittavat lukematiedot laitoksen määrääminä aikoina. Vesimittarin luentamaksu peritään laitoksen suorittamasta luennasta, jos asiakas ei ole toimittanut mittarin lukemaa laitokselle määräajassa. Lisäksi luentamaksu voidaan periä, jos laitos lukee mittarin asiakkaan pyynnöstä. Vesimittarin luentamaksu on 20,00 € alv 24 %. 

Tonttijohdon rakentamismaksut 
Laitos perii suorittamastaan tonttijohtojen rakentamisesta, kunnossapidosta, uudelleen rakentamisesta ja edellä mainittuihin kuuluvista maanrakennustöistä tonttijohtojen rakentamismaksuja. Laitoksen ja liittyjän vastuut tonttijohtojen rakentamisesta sovitaan laitoksen ja asiakkaan välisessä liittymissopimuksessa. Maksut määräytyvät laitokselle aiheutuneiden kustannusten mukaan. Työt tehdään joko laskutyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan.

Venttiilin sulkeminen ja avaaminen 
Mikäli laitokselta tilataan venttiilin sulkeminen tai avaaminen, maksu määräytyy laitokselle aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Asiakkaan tilaamat muut työt 
Liittyjälle tai muille asiakkaille tehdyistä töistä, jotka tilataan laitokselta, peritään laitokselle aiheutuneet kustannukset. Työt tehdään joko laskutustyönä tai sovittuina kiinteähintaisina töinä. Tarvikkeet laskutetaan sopimuksen mukaan. 

6. VIIVÄSTYSKORKO JA MAKSUEHDOT

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa olevan korkolain mukainen enimmäiskorko. Muut perimiskustannukset peritään laitokselle perimiskustannuksista aiheutuneiden kustannusten mukaan.

Maksuehto on 14 pv netto laskutuksesta.

Liittymismaksut hyväksytty 
kunnanvaltuustoon kokouksessa 13.12.2010 pykälä 69.